Skip to content

Regulamin

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego https://homebydesign.pl/, w którym zawarte
zostały informacje o świadczeniu usług za pośrednictwem tego serwisu.
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator/Sprzedawca – ZANET DESIGN Żaneta Krawczyk, ul. Grodkowska 4/29, 01-
461 Warszawa, NIP 5272532274.
2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje
dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,
w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę.
5. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://homebydesign.pl/regulamin/
11. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://homebydesign.pl/
12. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://homebydesign.pl/
przez ZANET DESIGN Żaneta Krawczyk, ul. Grodkowska 4/29, 01-461 Warszawa, NIP
5272532274.
13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też
– stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287).
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży
Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy
Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego oraz Sklepu
Internetowego, które dostępne są pod adresem www.homebydesign.pl
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności
zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego oraz
Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach
Sklepu Internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Produktów
świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, zasady postępowania reklamacyjnego, prawa
i obowiązki Klientów, rozwiązywanie sporów oraz zasady na jakich można odstąpić od umowy.
3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie:
a. uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem
do Internetu.
b. posiadać przeglądarkę internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome lub inne kompatybilne przeglądarki), umożliwiająca wyświetlanie na ekranie
komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez
usługę sieciową Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”.
c. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
§ 5
Składanie i realizacja zamówień
1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę
internetową http://homebydesign.pl/ a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi,
podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby)
dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska
osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
c) numeru telefonu, oraz
d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego,
jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku
„Potwierdzam Zamówienie”.
4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy
płatności za zamówione Towary lub Usługi.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam
Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych
oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju
i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż
zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu
zapłaty.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o
której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści
zgodnej z Regulaminem.
10. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać
rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne
konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła
(zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania
w nim zakupów.
11. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza
rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
12. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego
Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”,
umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym.
13. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na
otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych
materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty
specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być
wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się
poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień,
ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego
Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie
internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z
przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu
internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
15. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto
Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.
§ 6
Sposób płatności i termin płatności
1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
a. przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
b. za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych
2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer
rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty
na rachunku bankowym sklepu https://homebydesign.pl/ zamówienie jest przekazywane do
realizacji.
3. Sklep internetowy https://homebydesign.pl/ umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem
następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
a. Przelewy24
4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych
sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności
przy odbiorze przesyłki.
§ 7
Dostawa
1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronie Sklepu internetowego
https://homebydesign.pl/ wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby
dostawa Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W
przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie
o tym niezwłocznie poinformowany.
3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:
a. Kurier DPD
b. Kurier InPost
c. Poczta Polska
4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
5. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na
stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa
Klient.
7. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory
Produkt staje się własnością Klienta.
8. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową lub
usługą cyfrową, dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności
poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w Sklepie
Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL) umożliwiającego uzyskanie tego
dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania
Zamówienia. Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie
Internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych
obowiązujących dla danego Produkt zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a w razie
ich braku – w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta. Jeżeli
indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej, Klientowi na podstawie
Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Produktu – treści i usług
cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do ich rozpowszechniania lub wprowadzania
do obrotu w jakiejkolwiek formie.
§ 7
Odstąpienie do umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien
poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: ZANET DESIGN Żaneta Krawczyk, ul.
Grodkowska 4/29, 01-461 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy:
design.zanet@gmail.com. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie
nie wywołuje skutków prawnych.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu)
jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do
przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej
potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji)
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia
Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną
niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od
dnia zawarcia umowy.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie
zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w
przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez
niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres:
ZANET DESIGN Żaneta Krawczyk, ul. Grodkowska 4/29, 01-461 Warszawa.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez
Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną zwrócone przez
Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie
zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie
będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli
Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument,
który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową stosuje się poniższe
dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują zastosowanie
pozostałe postanowienia paragrafu 7. Regulaminu:
a. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe
dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu –
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem
treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą
cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności
Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi
danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy
nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta
wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem
przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1) – (3,) Sprzedawca na żądanie
Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone
lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi
cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy
Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych
lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu
do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie
ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez
przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym
formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
b. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o
Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o świadczenie usług, za
które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę
za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni; (6) o dostarczanie
treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do
wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15
ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również
do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
§8
Reklamacje
1. Klient może złożyć reklamację w dowolniej formie. Niemniej jednak w celu usprawnienia
kontaktów zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub wysłania reklamacji na adres poczty:
design.zanet@gmail.com.
2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do
korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana
odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za
pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktów, rodzaj reklamowanej
Produktów, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także
preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. ZANET DESIGN Żaneta Krawczyk rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w
zgłoszeniu reklamacji.
4. ZANET DESIGN Żaneta Krawczyk udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku
(poczta elektroniczna).
5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na
Prawach Konsumenta.
§9
Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu sklepu
1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich
nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres
e-mail design.zanet@gmail.com.
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię,
nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu)
dni od dnia jej wpłynięcia.
5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorców na
Prawach Konsumenta.
§10
Odstąpienie od umowy
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w
ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą
pocztową na adres korespondencyjny siedziby Właściciela Sklepu, tj. ZANET DESIGN
Żaneta Krawczyk, ul. Grodkowska 4/29, 01-461 Warszawa lub w formie elektronicznej za
pomocą adresu e-mail: design.zanet@gmail.com.
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel
Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za
pomocą poczty elektronicznej.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest
wyłączone w przypadku:
a. umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta,
przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i
poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od
umowy,
b. towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
opakowania,
c. świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony
zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany,
zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać
wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy
przesłać na adres korespondencyjny:
ZANET DESIGN Żaneta Krawczyk, ul. Grodkowska 4/29, 01-461 Warszawa
Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń
przesyłki w transporcie.
6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia oraz kosztów wysyłki niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta
będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
7. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami
dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego
odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
§11
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego
ZANET DESIGN Żaneta Krawczyk dostępnego na stronie https://homebydesign.pl/.
§12
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie
wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia powiadomienia.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do
nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie
przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowymhttps://homebydesign.pl/
6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2023 r.